Import danych do agendy

Jak zapisać dane do importu 

Dane do importu powinny być zapisane w pliku o rozszerzeniu .csv. Na eksport do tego rozszerzenia pozwalają programy Excel, Numbers (aplikacja dla użytkowników iOS) oraz Arkusze Kalkulacyjne dokumentów Google. 

Przed zapisem danych należy upewnić się, że plik będzie zapisany w systemie kodowania Unicode UTF-8. W przypadku gdy plik będzie w innym systemie kodowania i wyskoczy błąd podczas jego importu w panelu, należy zrobić konwersje pliku w darmowym narzędziu online.

Import danych do agendy

Chcąc zaimportować dane do agendy należy przygotować plik .csv, który zawierać będzie następujące kolumny: uuid, title, description, day, start_date, end_date, place, path, tags. Dla poprawnego importu, powinny znajdować się w nim wszystkie wyżej wymienione kolumny, w podanej kolejności. Błąd ortograficzny w nazwie kolumny, bądź pominięcie jednej z nich skutkuje niepoprawnym zaimportowanie danych, bądź jego brakiem. 

 

Wprowadzanie danych do importu agendy

uuid -  jest to uniwersalny identyfikator sesji. Pole to najlepiej jest uzupełnić liczbą porządkową od 1 do nieskończoności - identyfikator ten nie może być identyczny dla różnych sesji w agendzie. 

W kolumnie day należy podać datę, w której odbywa sesji, w formacie RRRR-MM-DD. Wpisana data musi zawierać myślniki pomiędzy rokiem, miesiącem, a dniem. 

start_date - warunkuje dodanie godziny rozpoczęcia sesji w agendzie. Godzinę rozpoczęcia sesji należy podać w formacie RRRR-MM-DD 00:00:00 

end_date - odpowiada za dodanie godziny zakończenia sesji w agendzie. Godzinę zakończenia sesji należy podać w formacie RRRR-MM-DD 00:00:00 

Pomiędzy datą a godziną rozpoczęcia oraz zakończenia sesji powinna znaleźć się spacja, dokładnie tak jak w wyżej wymienionych przykładach. Godziny powinny być podane w oparciu o 24 godzinny zegar. 

Place jest to kolumna odpowiadająca tagom “Place Tag”, określającym miejsce odbywającego się wydarzenia w obrębie budynku np. Aula, Scena główna, Sala 2.

Path odpowiada za dodanie tagów “Path Tag” do agendy. Path Tag określają rodzaj sesji np: warsztat, szkolenie, przerwa kawowa. 

Tags jest to element określający grupę użytkowników, dla której przeznaczona jest dana sesja w agendzie. Pozostawienie pustej komórki z widoczną tylko nazwą kategorii spowoduje automatyczne dodanie systemowego taga “All Users” i widoczność sesji dla wszystkich użytkowników. Aby sesja była widoczna dla wybranej grupy, w kolumnie należy wpisać tag przypisany tej grupie użytkowników np.: Logged in users, VIP, Grupa A, Prelegent.

Tagi Place, Path oraz Tags zaimportowane w pliku do agendy, automatycznie tworzą się w panelu i widoczne są w sekcji Tag Database odpowiednio jako “Agenda Places” ,”Agenda Path” oraz “User Groups”. 

UWAGA!
Chcąc dodać więcej niż jeden tag, należy w komórce importowanego pliku wpisać je po przecinku, nie używając spacji np: VIP,All,Grupa A,Grupa B

Dodanie warstw językowych podczas importu

Przetłumaczenie agendy na inne języki jest możliwe jeśli do aplikacji dodano warstwy językowe w części Basic Info. 

Aby zaimportować kolejną warstwę językową w agendzie, należy przygotować nowy plik .csv z przetłumaczonymi danymi z kolumny title oraz description. Reszta kolumn musi zostać bez zmian. Sesje w obu plikach powinny mieć tą samą kolejność. Numery UUID przypisywane są do sesji, dlatego sesja tłumaczona na inny język powinna mieć ten sam numer UUID.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽