Jak zaimportować partnerów/sponsorów do aplikacji?

Jak zapisać dane do importu

Dane do importu powinny być zapisane w pliku o rozszerzeniu .csv. Na eksport do tego rozszerzenia pozwalają programy Excel, Numbers (aplikacja dla użytkowników iOS) oraz Arkusze Kalkulacyjne dokumentów Google. 

Przed eksportem danych należy upewnić się, że plik zapisuje się w systemie kodowania Unicode UTF-8. W przypadku gdy plik zapisze się w innym systemie kodowania i wyskoczy błąd podczas jego importu w panelu, należy zrobić konwersję pliku w darmowym narzędziu online.

Import Partnerów

Chcąc zaimportować dane partnerów, należy przygotować plik csv, zawierający następujące kolumny category_uuid, category_name, stars, partner_uuid, name, scope, description, website, email, phone, facebook, linkedin, twitter, youtube, instagram, logo_url. Kolumny te powinny być wprowadzone w pliku w podanej kolejności. Zmiana kolejności kolumn, bądź literówka w nazwie kolumny spowoduje brak importu lub niepoprawny import danych. 

category_uuid – jest to numer identyfikacyjny, który powinien być unikatowy dla danej kategorii. Rekomendowane jest nadanie kategoriom numerów uuid stworzonych z liczb np. 1, 2, 3. 

stars – oznacza wielkość wyświetlanych logo partnerów. Kolumnę tę należy wypełnić wartościami od 1 do 3. Liczba 3 oznacza największe logo, 2 i 1 oznaczają odpowiednio mniejsze wielkości. W obrębie tej samej kategorii należy zachować jednakowy rozmiar logotypów. 

partner_uuid – jest to numer identyfikacyjny partnera. Każdy partner powinien mieć swój indywidualny numer. Numery mogą być to liczby od 1 do nieskończoności. 

phone – jest to pole opcjonalne na numer telefonu przedstawiciela firmy. Uzupełniając je, należy pamiętać, że numer powinien być wpisany bez spacji, w przeciwnym razie nie zostanie on wyświetlony w aplikacji, co dotyczy również numerów z podaną liczbą kierunkową. Przy wpisywaniu takiego numeru należy również pominąć znak “+”.  Przykłady: 222333444, 48999888777.

Stworzenie grup partnerów o tej samej nazwie kategorii, ale innej randze

Aby wyróżnić specjalnych partnerów z tej samej branży, stwórz kategorie o tej samej nazwie, nadając im różne numery uuid. Jednocześnie do każdej z kategorii dobierz indywidualną wielkość, wprowadzając ją w kolumnie “stars”. Przy takim rozwiązaniu stworzą się odrębne kategorie o tej samej nazwie, wyróżniające partnerów różnymi wielkościami logotypów.

Dodanie Warstw Językowych podczas importu

Przetłumaczenie profili partnerów na inne języki jest możliwe jedynie w momencie, w którym w panelu administracyjnym, w części Basic Info, dodano wcześniej warstwy językowe.

Aby zaimportować kolejną warstwę językową w komponencie Partners, należy przygotować nowy plik csv, w którym przetłumaczone zostaną dane z kolumny category_name, name, scope oraz description. Dane z pozostałych kolumn muszą pozostać bez zmian w stosunku do wcześniej zaimportowanej warstwy. Profile partnerów w obu plikach powinny mieć tę samą kolejność. Numery UUID przypisywane są do kategorii (category_uuid) oraz do profilu partnera (partner_uuid) powinny pozostać takie same we wszystkich importowanych plikach/ warstwach.

UWAGA!
Import przetłumaczonych treści wymaga, aby podstawowa warstwa językowa również pochodziła z importu.

Powiązane artykuły

Jak zaimportować harmonogram wydarzenia?

Importuj agendę wydarzenia do aplikacji za jednym kliknięciem. Jeśli decydujesz się na import prelegentów, zrób to w pierwszym kroku, aby dodać ich do sesji. 

Import profili wystawców!

Stwórz stoiska wystawców widoczne w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej. Uzupełnij dane poprzez import. 

Import użytkowników do aplikacji Meeting Application!

Zaimportuj gości wydarzenia i wyślij im zaproszenia do korzystania z aplikacji. 

Jak zaiportować prelegentów do aplikacji?

Stwórz kompletne profile prelegentów, dodaj je do aplikacji i przypisz do wybranych sesji w agendzie.